Palaa edelliselle sivulle

Kotihoidon ja palveluasumisen maksut 1.1.2017

Säännöllisellä kotihoidolla, jolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon antamaa palvelua, tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä mahdollisimman pitkään. Säännöllinen kotihoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kotihoidon käynnit suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja myönnetyt palvelut kirjataan asiakkaalle laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa.

Säännöllinen kotihoito sisältää henkilökohtaisen hoivan ja hoidon suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, terveydentilan seurannan, lääkehoidon, toimintakyvyn ylläpidon tukemisen, palveluohjauksen ja sosiaalietuuksien varmentamisen.

Asiakasmaksulain mukaan jatkuvasta ja säännöllisestä palvelusta, jossa asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa, voidaan periä palvelun määrän, palvelun käyttäjän tulojen ja perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksut on käsiteltävä perhekokonaisuuden puitteissa ja maksua määrättäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan tulot. Kotihoidon maksuja ei oteta huomioon terveydenhuollon maksukattoa laskettaessa.

Asiakasmaksulain 11 § perusteella voidaan maksua alentaa tai maksu voidaan jättää perimättä, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Perusteena käytetään toimeentulotukilaskelmaa

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko

Perheen        Maksutto-      Kotipalvelun tarve kuukaudessa
jäsenten        muuden
lukumäärä     yläraja           1-5 h/kk    6-10 h/kk    11-15 h/kk    16-20 h/kk    21-30 h/kk   31> h/kk  
                                                                                                                                                             

1                    573                  12 %         15%            20%              25%              33 %             35 %       

2                    1057                10 %         12 %           15 %             18 %             20 %             22 %

3                   1657                   8 %          10 %           13 %             15 %             16 %             18 %

4                   2050                  6 %            8 %           10 %             12 %             13 %             15 %

5                   2481                   5 %            7 %             8 %              9 %              10 %             13 %

6                   2849                   5 %            5 %             7 %              8 %               9 %              11 %                                   

Palveluasuminen 35 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 348 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.

Poissaolon ajalta perittävä maksu

Jos säännöllinen kotihoito / palveluasuminen keskeytyy kokonaan yhtäjaksoisesti yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi (5) päivää ylittävältä ajalta. Mikäli palvelu keskeytyy palvelunsaajan ollessa laitoshoidossa, asiakasmaksua ei peritä laitoshoitovuorokausien ajalta.

Palveluasumisessa ateriapakettimaksu peritään sekä lähtö- että tulopäiviltä.

TILAPÄINEN KOTIHOITO

Tilapäinen kotipalvelu                                               Tilapäinen kotisairaanhoito

Tilapäisestä kotipalvelusta peritään                                 10,70 € /käynti
kotihoidon käyntimaksu 10,70 € jokaista
alkavaa tuntia kohden.

Perhetyö on maksutonta.

|MUUT VANHUSTYÖN MAKSUT

Omaishoitajien lakisääteisen vapaan ajaksi järjestetty palvelu (palveluasumisessa, terveyskeskussairaalassa tai kotihoidon avulla) 11,50 € / vrk

Osavuorokausihoito (päivä/yöhoito) palveluasumisessa 22,80 €/ vrk, sisältää ruoan, hoivan ja hoidon.

Lyhytaikainen palveluasuminen 49,50 € / vrk, sisältää asumisen, ruoan, hoidon ja hoivan.

TUKIPALVELUMAKSUT

PALVELU                                                   Á -HINTA

lounas, kotiin kuljetettu                                  8,00 € / ateria

ateriapaketti (Palvelutalo)                          14,20 € / ateriapäivä

vaatehuolto                                                      4,20 € / kg

liinavaatevuokra (sis.pesun)                      22,00 €/ kk

Siivous- ja hygieniamaksu palveluasumisessa  75,00 € / kk    
(sis. siivouksen ja pientarvikkeet)  

Siivous- ja hygieniamaksu pienkodeissa             50,00 €/ kk               

loppusiivous Palvelutalolla                            80,00 € / krt

asiointi (kauppa, pankki, apteekki)                  8,00 € / krt

saattajapalvelu                                               13,00 € / tunti

turvapalvelun hälytyskäynti                               9,30 € / krt

 

Pientarvikkeisiin palveluasumisessa kuuluvat siivousvälineet ja – aineet, wc- ja käsipaperit, laudeliinat, hiusten- ja ihonpesuaineet (ei erikoisihonpesuaineita) ja hanskat.