Palaa edelliselle sivulle

PÄIVÄHOITO TIEDOTTAA

Päivähoitopaikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve aiheutuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla on oman valintansa mukaan mahdollisuus päivähoitopaikan sijasta lasten kotihoidontukeen, jota haetaan Kelalta.

Ylitorniolla päivähoitoa järjestetään:

- PÄIVÄKODISSA
- PERHEPÄIVÄHOIDOSSA
- RYHMÄPERHEPÄIVÄKODEISSA

Päivähoitopaikka järjestetään mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa, mutta viime kädessä kunta päättää siitä, sijoittuuko lapsi päiväkoti-, perhepäivä- vai ryhmäperhepäivä-
hoitoon.

Päivähoitoa haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita saa päivähoitotoimistosta, päiväkodista ja kunnan kotisivuilta (kunnan palvelutsivistystoimilomakkeet).
Hakemukset tulee toimittaa päivähoitotoimistoon, os. Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.

Koululaisille järjestetään päivähoitoa mahdollisuuksien mukaan. Koululaisille tulee tehdä päivähoitohakemus joka vuosi 1.8. alkavalle toimintakaudelle uudestaan. Nuorimmat koululaiset ovat paikkoja jaettaessa etusijalla.

Mikäli esiopetuksessa oleva lapsi tarvitsee aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee tehdä päivähoitohakemus.

Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta puh. 0400-220368.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 

Kaikilla kuusivuotiailla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen koulua edeltävänä vuonna. Esiopetus on vapaaehtoista.

Ylitornion kunnassa annetaan esiopetusta vähintään 19 h viikossa Suutarinmäen päiväkodin esikouluryhmässä sekä Kaulirannan, Mellakosken ja Raanujärven koululla.

Esiopetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa sekä koulujen työ- ja loma-aikoja. Kunta järjestää esioppilaiden kuljetuksen koulukuljetuksen yhteydessä, mikäli koulumatka on yli 3 km.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti päivähoitotoimistosta / Suutarinmäen päiväkodilta saatavalla lomakkeella.
Lomakkeen voit löytää myös Ylitornion kunnan kotisivuilta: kunnan palvelut sivistystoimilomakkeet

Mikäli lapsesi tarvitsee aamu- tai iltapäivähoitoa, sitä haetaan päivähoitohakemuksella, joita saa kunnan kotisivuilta tai päivähoitotoimistosta.

Lisätietoja päivähoitotoimistosta puh. 0400-220368.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen tulojen ja koon sekä lapsen varhaiskasvatusajan mukaan määräytyvä maksu. Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista tuloista.
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot ja laskennallinen metsätulo. Mikäli tulotodistuksia ei toimiteta määräaikaan mennessä, maksu määritellään korkeimman mukaisesti. Korkeimman maksun voi myös valita, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Jos perheen tulot muuttuvat, vanhempien on toimitettava uudet tulotodistukset. Myös perheen olosuhteiden muutoksista on ilmoitettava päivähoitotoimistoon.

Maksuprosentit ja tulorajat

Perheen koko,
henkilöä 
Tuloraja, euroa
kuukaudessa 
 Korkein maksu-
prosentti 
2       1 355       11,5   
3 1 671 9,4
4 1 983 7,9
5 2 116 7,9
6 2 248 7,9

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Taulukon mukainen tuloraja vähennetään maksun määräämisen perusteena olevasta tulosta.
Jäljelle jäävästä tulosta otetaan taulukon mukainen prosenttiosuus.
Päivähoidon ylin kuukausimaksu on 283 euroa ja alin perittävä kokopäivähoidon maksu 26 euroa. Alle 26 euron maksu voidaan kuitenkin periä tilapäisestä hoidosta sekä niissä tapauksissa, joissa maksu normaalioloissa olisi yli 26 euroa. Jos perheestä on hoidossa useampia lapsia, toisesta lapsesta maksetaan sama maksu kuin ensimmäisestä ja seuraavista lapsista 20 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen toisen päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on kuitenkin 255 euroa kuukaudessa. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi.

Osa-aikaisesta ja tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta maksu on 20 €/yli 5 tunnin hoitopäivä ja 14 €/enintään 5 tunnin hoitopäivä. Tilapäisen hoidon tarve voi olla enintään 4 pv/kk.

Varhaiskasvatusajan mukainen maksu

Varhaiskasvatuksessa on siirrytty kaikkien asiakasmaksujen osalta 1.8.2016 alkaen ns. hoitoaikaperusteiseen maksuun (sivistyslautakunnan päätös 7.6.2016 44 §).

Maksuluokat ovat seuraavat:

Hoitoaika tuntia/kk   Maksu % kokopäivähoidon maksusta           
160 tai yli 100 %
120-159 75 %
80-119 55 %
40-79 35 %
alle 40 25 %

Tuntivaraus tehdään hoitosopimuksella vähintään kolmelle kalenterikuukaudelle ennakkoon. Työstä johtuvista muutoksista (jää työttömäksi) hoitosopimusta voidaan muuttaa. Jos ilmoitettu tai käytetty tuntimäärä ylittää varatun tuntimäärän, peritään maksu sen maksuluokan mukaan, johon tuntimäärä sijoittuu. Varatun tuntimäärän alittuessa peritään sopimuksen mukainen maksu. Mikäli ylitys toistuu, sopimusta on tarkistettava.

Vanhempien työstä johtuvat lapsen epäsäännölliset hoitoajat tulee toimittaa omaan päivähoitoyksikköön kirjallisesti viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12, mielellään aikaisemminkin esim. ennen kuukauden alkua. Päiväkodissa on alettu vähitellen ottaa käyttöön hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen, johon pääsee kirjautumaan kunnan kotisivuilta www.ylitornio.fi pikavalikon kohdasta. Hoitoaikoja voi ilmoittaa tehdyn hoitosopimuksen mukaisesti. Lapsen äkilliset poissaolot, esim. sairastuminen, ilmoitetaan hoitopaikkaan entiseen tapaan joko puhelimitse tai tekstiviestillä.

Maksun periminen

* Kun lapsi on sairauden johdosta poissa päivähoidosta enemmän kuin 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.

* Kun lapsi on poissa sairauden johdosta kaikki kalenterikuukauden päivät, maksua ei peritä lainkaan.

* Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on hoidossa yhdenkin päivän kalenterikuukaudessa, maksuna peritään täysi kuukausimaksu.

* Kun päivähoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu kuukausimaksua alhaisempana.

* Varhaiskasvatuksen päättymisestä/hoitopaikan irtisanomisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti varhaiskasvatuksen ohjaajalle niin pian kuin se on mahdollista.

* Mikäli hoitopaikka irtisanotaan, mahdollisen uuden hoitotarpeen alkaessa ei voida taata samaa hoitopaikkaa. Peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta peritään maksu.

SATUNNAISET JA TILAPÄISET POISSAOLOT, KUTEN LOMAT, EIVÄT ALENNA KUUKAUSIMAKSUA.

Mikäli tarvitset lapsellesi päivähoitoa hoitajan loman/hoitopaikan kiinniolon aikana, ota yhteys päivähoitotoimistoon.

Maksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuonna. Varhaiskasvatuksen toimintavuosi on elokuun alusta seuraavan heinäkuun loppuun. Maksuton kuukausi on heinäkuu, jos hoitosuhde on alkanut edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin.

Eräpäivän jälkeen tapahtuneista suorituksista peritään lain mukainen viivästyskorko.
Päivähoitolasku on mahdollista toimittaa myös sähköisenä, kun vanhemmat tekevät ilmoituksen omassa verkkopankissaan.

Tiedustelut: Päivähoitotoimisto puh. 0400-220368